Kontejnerová doprava za přijatelné ceny pro Liberec a okolí, přistavení kontejneru, odvoz suti a jiného odpadu Dopravení stavebního materiálu, písku, štěrku, kamene, zeminy, recyklátu a dalšího Odešlete nám telefonní číslo a my Vám zavoláme zpět!
     

Legislativa

Pokuta až 10.000.000,- Kč
po novele zákona O odpadech ...

Rádi bychom Vás upozornili na ustanovení § 12, odst. (4), zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů :

Podle § 12, odst. (4), zákona O odpadech… :
"Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán." !!!
·         
 • Toto ustanovení zakládá povinnost všech původců odpadu - tedy každé fyzické i právnické osoby, která se potřebuje zbavit jakéhokoli odpadu ( a to i odpadu ostatního, který dosud v naší republice nepodléhal jakémukoli přísnějšímu režimu ) přesvědčit se o tom, zda ten, komu jakýkoli odpad 
  ( např. i stavební suť atd. ) předává k "odvozu a likvidaci", je osobou oprávněnou
  k převzetí tohoto odpadu.

Podle § 12, odst. (3), zákona O odpadech… :
"K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec." 


Pro úplnost je nutné dále citovat alespoň část § 66, odst. (3), :
"Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která:
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna,
·         
 • Výše uvedené skutečnosti tedy mj. znamenají, že pokud kdokoli předá jakýkoli odpad osobě, 
  která není provozovatelem Zařízení ke sběru a výkupu nebo k využití a odstranění odpadů 
  se schváleným Provozním řádem, v němž musí být uveden mj. i kód odpadu, pod kterým je konkrétní odpad předáván (pokud se nejedná o zařízení podle § 14 odst. 2), vystavuje se nebezpečí, 
  že mu může být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun.

Dnes již tedy dávno nestačí, že se firma, která vám nabízí odvoz Vašeho odpadu, prokáže pouze Živnostenským listem pro "Nakládání s odpady" ( příp. výpisem z OR ). Takováto firma nemůže Váš odpad přebírat do svého vlastnictví například tím, že Vám naúčtuje odvoz a likvidaci odpadu apod.
Rovněž např. stavební firma není jednoduše oprávněna naložit, odvézt a zlikvidovat Váš odpad, ledaže se jedná o odpad, který vznikl až při její stavební činnosti na Vaši objednávku. Stejně tak nemůže Váš odpad jednoduše bez oprávnění převzít např. správcovská firma, jejímž úkolem by bylo zajistit jeho odvoz a likvidaci ( účtovat zde může pouze např. zprostředkování této služby ) atd.
Doporučujeme Vaší pozornosti i další ustanovení zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech ... v platném znění, která by se mohla týkat Vašich odpadů, protože maximální výše případných pokut podle tohoto zákona se pohybuje od 300 tis do 50 mil. korun.
Samozřejmě, že Vám, pokud se obrátíte na firmu HAVYKONT s.r.o., vždy zaručujeme postup přísně v souladu s platnými zákony, a to především tak, aby byla vyloučena možnost jakéhokoli Vašeho postihu v souvislosti s našimi službami.
Věříme, že vám výše uvedené řádky pomohly přes svojí evidentní nezáživnost alespoň částečně se orientovat v některých ustanoveních zákona O odpadech…, která se svými dopady nevyhnou žádnému původci odpadů.
HAVYKONT s.r.o.

Švermova 268/76
Liberec 10 - Františkov - 46010
Dispečink: +420 774 134 039
e-mail: havykont@seznam.cz

IČO: 22796002
DIČ: CZ22796002