Likvidace odpadů

Ekologie je velmi důležitá, a tak i likvidace odpadů je v tomto směru důležitou součástí těchto nabízených služeb. Firma Havykont s.r.o. nabízí své profesionální sužby i v této oblasti a to v souladu s platnými zákony a legislativou. Věnujte svůj čas právě těmto řádkům.

Pokuta až 10.000.000,- Kč hrozí každému, kdo nebude respektovat novelu zákona o odpadech.

Ustanovení § 12, odst. (4), zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů:

Podle § 12, odst. (4), zákona O odpadech…:
„Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.“ !!!
·

 • Toto ustanovení zakládá povinnost všech původců odpadu – tedy každé fyzické i právnické osoby, která se potřebuje zbavit jakéhokoli odpadu (a to i odpadu ostatního, který dosud v naší republice nepodléhal jakémukoli přísnějšímu režimu) přesvědčit se o tom, zda ten, komu jakýkoli odpad
  ( např. i stavební suť atd.) předává k „odvozu a likvidaci“, je osobou oprávněnou
  k převzetí tohoto odpadu.

Podle § 12, odst. (3), zákona O odpadech… :
„K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.“

Pro úplnost je nutné dále citovat alespoň část § 66, odst. (3), :
„Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která:
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna,

 • Výše uvedené skutečnosti tedy mj. znamenají, že pokud kdokoli předá jakýkoli odpad osobě,
  která není provozovatelem Zařízení ke sběru a výkupu nebo k využití a odstranění odpadů
  se schváleným Provozním řádem, v němž musí být uveden mj. i kód odpadu, pod kterým je konkrétní odpad předáván (pokud se nejedná o zařízení podle § 14 odst. 2), vystavuje se nebezpečí,
  že mu může být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun.

Prokázáním Živnostenského listu pro „Nakládání s odpady“ dnes takové firmě bohužel již nestačí. Firma nemůže Váš odpad přebírat do svého vlastnictví například tím, že Vám naúčtuje odvoz a likvidaci odpadu apod.

Rovněž stavební firma není jednoduše oprávněna naložit, odvézt a zlikvidovat Váš odpad, ledaže se jedná o odpad, který vznikl až při její stavební činnosti na Vaši objednávku. Stejně tak nemůže Váš odpad jednoduše bez oprávnění převzít např. správcovská firma, jejímž úkolem by bylo zajistit jeho odvoz a likvidaci odpadu (účtovat zde může pouze např. zprostředkování této služby) atd.

Máte zájem o tuto službu?

Výborně! Neváhejte a napište nám poptávku s podrobnostmi.